انگور

Berry Magic
اسپری این ماده چند ساعت قبل از برداشت، در تاکستان های انگور موجب افزایش قدرت اتصال دانه به خوشه شده و از ریزش دانه های انگور جلوگیری می نماید.

استفاده از محافظ انگور (Grape Guard) یا سولفورپد شامل 3 مرحله می باشد:

1. قرار دادن کیسه مخصوص (لاینر) و صفحه نمگیر (ابزور پد) در کف سبد

2. قرار دادن میوه در سبد

3. قرار دادن صفحه نمگیر (ابزور پد) و سولفور پد در روی سبد و بستن کسیه لاینر

استفاده از سولفور پد (محافظ انگور) در بسته بندی این میوه موجب آزاد سازی گاز ضد عفونی کننده متا بی سولفیت سدیم شده و از طریق کاهش میزان کپک موجب افزایش ماندگاری انگور می شود.