شبکه مشتریان شرکت دانش میوه در سراسر خاورمیانه یکی از مطمئن ترین و بزرگترین منابع تامین میوه و سبزی باکیفیت در این منطقه می باشد.

این شرکت با اعتبار سنجی متقاضیان میوه و سبزی اقدام به تامین میوه و سبزی تازه در کل فصول سال و در کشورهای مختلف می نماید.

واردات و صادرات میوه با نظارت کیفی و استفاده از فناروی های پس از برداشت میوه و سبزی صورت می پذیرد و ریسک فساد محصول را به حداقل کاهش می دهد.