رطوبت ساز (مه ساز) اولتراسونیک

افت وزن میوه و سبزیجات در اثر خروج رطوبت پس از پدیده تنفس (respiration) و تعرق (transpiration) رخ می دهد. بنابراین تامین رطوبت در سردخانه های میوه وسبزی جهت جلوگیری از افت وزن و حفظ تازگی آنها، بسیار ضروری می باشد.

از طرفی دیگر افزایش رطوبت و تشکیل شبنم در محیط نگهداری مواد غذایی موجب افزایش رشد کپک و قارچ می شود.

در روش اولتراسونیک یا بخور سرد، مولکولهای سطحی آب به علت افزایش فرکانس و رزونانس مولکولی از سطح آب جدا شده و به حالت بخار در فضا پخش می شوند. اندازه ذرات آب به روش اولتراسونیک از 1 الی 10 میکرون متعیر است.

بخور سرد یا اولتراسونیک مطمئن ترین راهکار جهت تامین رطوبت در سردخانه های میوه و گلخانه ها می باشد.