افت وزن میوه و سبزیجات در اثر خروج رطوبت پس از پدیده تنفش (respiration) و تعرق (transpiration) رخ می دهد. بناببراین تامین رطوبت در سردخانه های میوه وسبزی جهت جلوگیری از افت وزن و حفظ تازگی آنها، بسیار ضروری می باشد …