سبزی زدایی

محلول تجاری اتی ژن

این محلول جهت عملیات سبزی زدایی مرکبات و تحریک رسیده شدن میوه های فرازگرا نظیر موز، خرمالو، کیوی، گوجه فرنگی کاربرد دارد. این محلول با دارا بودن خلوص بالا، عملکرد بسیار مطلوبی را جهت سبزی زدایی مرکبات و تحریک رسیدگی میوه دارا می باشد.

دستگاه ژنراتور اتیلن

این دستگاه با انجام فرایند کاتالیتیک، محلول اتی ژن را به گاز اتیلن تبدیل نموده و موجب تسریع در فرایند سبزی زدایی مرکبات و رسیدگی میوه های فرازگرا می شود. سرعت فرایند سبزی زدایی با تغییر گاز خروجی دستگاه ژنراتور قابل تنظیم می باشد.