سیستم پالت_کنترل اتمسفر

با استفاده از این سیستم می توان هر پالت را بصورت جداگانه تحت اتمسفر کنترل شده نگهداری نمود.