فناوری پیشرفته کنترل اتمسفر

فناوری پیشرفته کنترل اتمسفر (CA)

در این فناوری، میزان گازهای تنفسی میوه یعنی اکسیژن (O2) و دی اکسید کربن (CO2) ، با استفاده از ماشین آلات و سیستمهای کنترل، مورد تنظیم قرار می گیرد. در چنین شرایطی میزان تنفس میوه به میزان حداقل کاهش می یابد و میوه اصطلاحاً به خواب می رود.

زمان ماندگاری میوه تحت شرایط اتمسفر کنترل شده ، به حداکثر افزایش می یابد و از همه مهمتر ، طعم واقعی میوه نیز حفظ می شود.

نمایش انیمیشن سردخانه کنترل اتمسفر سیب

نمایش انیمیشن سردخانه کنترل اتمسفر انار