این فیلترها جهت حفظ کیفیت میوه در حین حمل زمینی و دریایی کاربرد دارد. این فیلترها با جذب و خنثی سازی گاز اتیلن میزان ضایعات میوه و سیبزیجات را تا میزان قابل ملاحظه ای در حین حمل کاهش می دهد …