مشاوره

ارایه مشاوره علمی و بروز رسانی مشتریان در مورد آخرین رستاوردهای علمی و فنی مرتبط با فیزیولوژی پس از برداشت میوه همواره یکی از اهداف شرکت دانش میوه خاورمیانه بوده است.