در این فناوری، میزان گازهای تنفسی میوه یعنی اکسیژن (O2) و دی اکسید کربن (CO2) ، با استفاده از ماشین آلات و سیستمهای کنترل، مورد تنظیم قرار می گیرد. در چنین شرایطی میزان تنفس میوه به میزان حداقل کاهش می یابد و میوه اصطلاحاً به خواب می رود …